Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Watersystem z siedzibą w Zakręcie.

Korzystając ze serwisu internetowego www.watersystem.com.pl akceptujesz poniższe zasady Polityki Prywatności:
Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystająca w jakikolwiek sposób z usług watersystem Sp. z o.o. Sp. k. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać www.watersystem.com.pl i nie prenumerować naszych elektronicznych biuletynów, newsletterów.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.watersystem.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu prześlij e-mail pod adres: t.sobolewski@watersystem.pl lub list polecony na adres: Watersystem Sp. z o.o. Sp. k., ul.Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary www.watersystem.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku

 

RODO - Klauzula informacyjna dla klienta

REALIZUJĄC art. 13 RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować Państwa, iż:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest:

1) Watersystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000500577, REGON: 147130094, NIP: 5322048050,

dalej nazywany Administratorem.

2.     Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel: 22 795 77 93 adresem e-mail: r.szymanska@watersystem.pl lub na adres do korespondencji: Zakręt, ul. Trakt Brzeski, 05-077 Warszawa.

3.     Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1)    podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)    ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;

3)    dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;

4)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.

4.     Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

5.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

1)    istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

2)    przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

6.     Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7.     W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

8.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.

10.  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

* - pola wymagane