Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Watersystem z siedzibą w Zakręcie.

Korzystając ze serwisu internetowego www.watersystem.com.pl akceptujesz poniższe zasady Polityki Prywatności:
Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystająca w jakikolwiek sposób z usług watersystem Sp. z o.o. Sp. k. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać www.watersystem.com.pl i nie prenumerować naszych elektronicznych biuletynów, newsletterów.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary www.watersystem.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku

 

RODO - Klauzula informacyjna dla klienta

REALIZUJĄC art. 13 RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych osobowych, tj. Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt. KRS 0000500577, NIP: 532-20-40-050, REGON: 147130094, podaje następujące informacje:

1. dane kontaktowe administratora: Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt. KRS 0000500577, NIP: 532-20-40-050, REGON: 147130094. dane kontaktowe: nr tel. +48 22 795 77 93 oraz adres e-mail: watersystem@watersystem.pl

2. cel przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas, jako Administratora, w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług, bądź sprzedaży towarów, ustalenia, obrony i dochodzenia naszych ewentualnych roszczeń względem Państwa, jak również marketingu bezpośredniego, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

3. podstawa przetwarzania danych osobowych wraz z ew. opisem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Innym ważnym aspektem jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, są to np. przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych odnośnie naszym klientów kupujących urządzenia, produkty i usługi. Kolejnym ważnym aspektem jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, jest to np.: egzekwowanie należności, marketing naszych produktów lub usług.

4. informacja o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, aby realizować cele wymienione w punkcie 2. w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania zadań zleconych przez administratora danych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli administrator posiada inną podstawę prawną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, jeśli będą osobami upoważnionymi przez administratora do wykorzystania takich danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; dane te mogą być również przekazywane uprawnionym organom, w tym Sądom powszechnym oraz Sądowi Najwyższemu, Wojewódzkim Sądom Administracyjnym oraz Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, organom administracji publicznej bądź urzędom, w celu realizacji usług świadczonych przez nas na Państwa rzecz (sprzedaż myjni bezdotykowych i podzespołów do myjni bezdotykowych), bądź kiedy wymaga tego od nas przepis prawa, jak również – w razie potrzeby – mogą być udostępniane dostawcom na naszą rzecz usług prawnych, księgowych, kurierskich lub pocztowych; firmom transportowym lub spedytorskim, jeśli będzie to celowe dla wykonania przez nas na Państwa rzecz usług, dane też w takim wypadku mogą być również przekazywane również innym osobom w ramach Państwa organizacji.

5. informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego: Co do zasady administrator nie przekazuje danych osobowych klientów do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie Danych osobowych klienta poza obszar EOG może jednak nastąpić, a wynikać to może wyłącznie z realizacji zleceń pochodzących od Państwa. W powyższych przypadkach, dane osobowe Państwa są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych do krajów spoza EOG.

6. informacja o okresie przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku ze świadczeniem przez nas na Państwa rzecz usług przez okres realizacji tych usług nie krócej niż do czasu ich przedawnienia w celu umożliwienia nam dochodzenia od Państwa ewentualnych roszczeń, jak również przez okres, w odniesieniu do którego z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego wynika nasz obowiązek dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem Państwa danych, choćby w zakresie archiwizacji dokumentów dla celów księgowych, rachunkowych, czy podatkowych.

7. informacja o sposobie ochrony przetwarzanych danych osobowych: Państwa dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych), zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa). Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

8. informacja o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do przenoszenia danych: Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwiamy dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności na potrzeby marketingu naszych produktów lub usług.

9. informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

10. informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu naszych usług. Podanie przez Państwa danych osobowych w przypadku zawarcia umowy świadczenia przez nas usług bądź sprzedaży towarów jest dobrowolne, nie mniej jednak bez podania takich danych niemożliwym może okazać się świadczenie przez nas usług z uwagi na ich charakter oraz wystawienie i przekazanie Państwu dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, wydanie towaru, bądź zapłaty za usługę bądź towar lub dokumentu stanowiącego fakturę.

11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa? Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych.

* - pola wymagane